深爱五月综合缴情综合网

Jest takie miejsce, do którego zawsze wracam – mój Inteligentny Dom

Miejsce, gdzie ?yj?, gdzie mieszka moja rodzina, gdzie spotykam si? z przyjació?mi. Czy mo?esz wyobrazi? sobie dom bez o?wietlenia, telewizji, sprz?tu audio, telefonu, ogrzewania, systemów bezpieczeństwa, komputerów… Te elementy s? cz??ci? nowoczesnego stylu ?ycia.

SMARTech - Inteligentny Dom - System KNX i Crestron

Ich ró?norodno?? i z?o?ono?? wymagaj? jednak odpowiedniego sterowania, co zapewni System Inteligentnego Domu zapewniaj?cy sprawne po??czenie mo?liwo?ci wszystkich instalacji tak, aby sterowanie nimi by?o proste i dawa?o nam bezpieczeństwo, oszcz?dno?ci, komfort i mo?liwo?ci rozbudowy lub zmian w przysz?o?ci.

System KNX firmy SMARTech® sprawi, ?e czas sp?dzany w naszym domu b?dzie jeszcze wi?ksz? przyjemno?ci?.

深爱五月综合缴情综合网

Gdy wejdziesz do domu, w??czy si? przyjemne o?wietlenie, zasun? si? rolety i zas?ony, w??czy si? Twoja ulubiona muzyka, film, lub program TV. Nie musisz te? nerwowo ustawia? poziomu ?wiat?a lamp w salonie, gdy zaskoczy Ci? wizyta go?ci – wystarczy nacisn?? jeden przycisk, aby uruchomi? scen? (klimat) np. ?przyj?cie” lub ?wizyta go?ci”.

Gdy wychodzisz z domu, po przekr?ceniu klucza w zamku w??cza si? system alarmowy, zamykaj? si? rolety zewn?trzne, obni?a si? temperatura w pokojach, a niezgaszone lampy i sprz?t AV same si? wy??czaj?. Nikogo nie ma w domu, wi?c po co zu?ywa? tak cenn? energi?. A gdyby woda z niedokr?conego kranu mia?a zala? dom…? System automatycznie zamknie dop?yw wody i zadzwoni na przeno?ny telefon w?a?ciciela.

Tak dzia?aj? instalacje inteligentne… Tak dzia?a Inteligentny Dom KNX firmy SMARTech.

Integracja domowych instalacji

Dotychczasowa instalacja elektryczna w domu steruj?ca o?wietleniem, ogrzewaniem roletami dzia?a jako samodzielna i niezale?na. Nadszed? czas by to zmieni?. Wszystkie instalacje powinny dzia?a? razem, wspó?pracowa? ze sob?, komunikowa? si?, lepiej s?u?y? Twoim potrzebom. Powinny zwi?ksza? komfort i bezpieczeństwo, prowadzi? do oszcz?dno?ci energii oraz umo?liwia? dokonywanie dowolnych zmian i rozbudow? w miar? zmieniaj?cych si? potrzeb u?ytkowników. Dlatego celem jest integracja instalacji i urz?dzeń elektrycznych. O?wietlenia i systemów alarmowych, urz?dzeń audio/video i komputerów, telefonu i klimatyzacji…

SMARTech - Inteligentny Dom - integracja domowych instalacji

SMARTech – Inteligentny Dom – integracja domowych instalacji

Mo?esz sterowa? tym wszystkim za pomoc? klawiatury, pilota, … lub nawet w?asnego g?osu. Mo?esz kontrolowa? wszystko przez ekran telewizora w dowolnym pomieszczeniu lub telefonu z ka?dego miejsca. Kiedykolwiek zechcesz, gdziekolwiek b?dziesz – w pokoju, samochodzie, biurze…

Inteligentny Dom to po prostu integracja domowych instalacji tak, by mo?na by?o nimi sterowa? z jednego przycisku/panelu w pokoju, zdalnie przez pilota, komputer lub internet. Je?li istnieje wiele wej?? do pomieszczenie i/lub wiele urz?dzeń, tradycyjna instalacja staje si? zbyt skomplikowana. Rozwi?zaniem tego problemu jest instalacja inteligentna.

Celem jest uzyskanie oszcz?dno?ci energii, wzrost bezpieczeństwa domu i domowników, zwi?kszenie komfortu korzystania z coraz wi?kszej liczby instalacji domowych oraz wzrost estetyki (jeden przycisk/panel na ?cianie wygl?da ?adniej, ni? pi?? z czego ka?dy inny od innej instalacji). Najpierw takie systemy stosowane by?y w biurowcach, gdzie oszcz?dno?? energii to priorytet, od 20 lat s? coraz cz??ciej instalowane przez firm? SMARTech w domach i mieszkaniach.

深爱五月综合缴情综合网

Nowoczesne Inteligentne instalacje SMARTech bazuj? na systemie KNX oraz Crestron. To wygodne, innowacyjne, u?yteczne inteligentne instalacje dla ka?dego. Mówimy o technologii, która pomo?e Ci zintegrowa? urz?dzenia elektryczne. Prawdziwe udogodnienie jest wtedy, gdy mo?esz u?ywa? wszystkiego kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek jeste?. Ty decydujesz, kiedy i czego u?y?! My pomo?emy Ci zdoby? to, czego szukasz i czego potrzebujesz.

System KNX

System KNX zosta? opracowany wspólnie przez czo?owych producentów europejskich – ju? ponad 400 firm produkuje urz?dzenia KNX. Dla u?ytkowników oznacza to dost?pno?? niezale?nego od producenta serwisu, sta?e mo?liwo?ci modernizacji, unikni?cie niebezpieczeństwa wieloletniej eksploatacji dawno wycofanego z produkcji lokalnego systemu automatyki i oczywi?cie pewno?? dzia?ania popart? setkami zrealizowanych obiektów (pierwsze realizacje SMARTech maj? ju? ponad 20 lat – bez awarii).

Inteligentna instalacja KNX zast?puje klasyczn? instalacj? elektryczn?, nie mog?c? sprosta? stale rosn?cym wymaganiom u?ytkowników. Tradycyjne wy??czniki zosta?y zast?pione elektronicznymi przyciskami wieloklawiszowymi, wymieniaj?cymi informacje za po?rednictwem jednego, biegn?cego wokó? budynku przewodu magistralnego ??cz?cego wszystkie elementy systemu. Du?? zalet? systemu KNX jest fakt, i? przez przewód ten p?ynie bezpieczne napi?cie 29V. Napi?cie 230V jest doprowadzone tylko i bezpo?rednio do odbiorników pr?du (lampy, gniazdka elektryczne). Umo?liwia to dowolne aran?acje wn?trza i instalacji (np. wy??cznik ?wiat?a mo?e znajdowa? si? tu? przy kabinie prysznicowej).

Instalacja inteligentna SMARTech KNX

Instalacja tradycyjna                           Instalacja inteligentna KNX

U?ytkownik w ka?dej chwili mo?e zmieni? funkcje poszczególnych elementów (np. danym wy??cznikiem nie chce ju? w??cza? lampy sufitowej, lecz opuszcza? rolety) bez ?adnych zmian w instalacji elektrycznej! Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach u?ytkowych i domach/mieszkaniach bez wyra?nych podzia?ów na pomieszczenia (open space). W miejscu klawiszy steruj?cych mo?na w ka?dej chwili umie?ci? wy?wietlacz informuj?cy o stanie poszczególnych elementów (np. system alarmowy w??czony, rolety zamkni?te, temperatura 22st.), czujnik ruchu, klawiatur? zamka szyfrowego, itd.

G?ówne zalety systemu KNX to odporno?? na awarie, wspólny przewód steruj?cy (system jest przejrzysty, oszcz?dno?ci na okablowaniu, mniejsze ryzyko po?aru, ?atwy i tani serwis), ?atwo?? realizacji z?o?onych wymagań stawianych przez u?ytkownika, bardzo du?a elastyczno?? (pó?niejsza rozbudowa systemu, lub jego rekonfiguracja nie wymagaj? zmiany okablowania), konkurencyjna w stosunku do systemów konwencjonalnych cena (w przypadku bardziej kompleksowych instalacji).

System Crestron

System Crestron w realizacjach SMARTech to zwykle ukryte w szafach urz?dzenia steruj?ce sprz?tem Audio/Video, wzmacniacze, prze??czniki, switche itd. Wszystko po to, by domownicy w ka?dym pokoju mieli mo?liwo?? cieszenia si? dowoln? muzyk? lub obrazem, ale tak, by widoczne by?o minimum sprz?tu – tylko ekran projekcyjny lub telewizor oraz g?o?niki (zwykle wbudowane w ?cian?/sufit).

Crestron - dystrybucja i sterowanie audio-video

Crestron – dystrybucja i sterowanie AudioVideo

Crestron to tak?e wizualizacja i sterowanie przez panele dotykowe lub smartfony, dzi?ki którym u?ytkownik mo?e w prosty sposób kontrolowa? systemy AudioVideo, ma podgl?d obrazu z kamer, mo?e zobaczy? go?cia czekaj?cego przed bram?, sterowa? ka?d? lamp?/rolet? itd.

Panele dotykowe Crestron

Panele dotykowe Crestron

Realizacje w ca?ym kraju

Dzi?ki grupie lokalnych instalatorów oraz mo?liwo?ci zdalnego programowania, od 1998r wykonujemy systemy Inteligentny Dom / Mieszkanie KNX / Crestron w ca?ym kraju (a czasem te? poza nim). G?ównie s? to miasta i okolice: Gdańsk, Katowice, Kraków, ?ód?, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa, Wroc?aw.